Alapvető információk

Ezek a feltételek a www.ajurshop.sk domainnév alatt található webáruházban (a továbbiakban „webáruház”) az eladó és a fogyasztónak minősülő vevő között távolról kötött szerződésekre vonatkoznak.

A fogyasztó olyan természetes személy, aki fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti, foglalkozási vagy szakmai tevékenysége körében jár el. A üzleti vállalkozások által végrehajtott vásárlásokra a kereskedelmi jog irányadó.

Az eladó és az online áruház üzemeltetője:
Cégnév: AjurShop s. r. o.
Székhely: Tupolevova 1009/8, 851 01 Pozsony– Petržalka kerület, Szlovák Köztársaság
Cégj. szám: 51117657
Adószám: 2120599283
EU adószám: SK2120599283
A társaság be van jegyezve a Bratislava III Városi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, részleg: Sro, bejegyzési szám: 122868/B.

E-mail cím: kapcsolat@ajurshop.hu

Megrendelés és szerződéskötés

A vevő által leadott, kitöltött megrendelés az eladó webáruházban tett ajánlata alapján történő szerződéskötési ajánlatnak minősül. A szerződés megkötésére akkor kerül sor, amikor az eladó visszaigazolja a megrendelést.

Áruk árai

A webáruházban található termékek árai véglegesek, beleértve az adókat is. Az eladó áfafizető. A termék ára nem tartalmazza a szállítási költséget. Ezek a www.ajurshop.hu/szallitas-es-fizetes/ oldalon szerepelnek. A szállítási költségek szintén fel vannak tüntetve a kosárban, valamint a megrendelés befejezése előtt a megrendelőlapon, ahol a vevő a megrendelés teljes árát is látja, beleértve a szállítási költséget is.

Áruk kifizetése

Az Eladó a megrendelt áru ellenértékét a www.ajurshop.hu/szallitas-es-fizetes/ weboldalon és a megrendelőlapon megadott fizetési módokon fogadja el a megrendelés teljesítése előtt. A Vevő a webáruházban történő megrendelés részeként köteles az Eladónak a megrendelt áru árát megfizetni.

Áruk szállítása

Ha a termékre vonatkozóan nincs szállítási határidő meghatározva, az eladó legkésőbb 30 napon belül köteles az árut a vevőnek leszállítani. A szokásos szállítási idő azonban 2-3 nap.

Az árut akkor kell a Vevő által elfogadottnak tekinteni, amikor a Vevő vagy a Vevő által kijelölt harmadik személy (kivéve a fuvarozót) a megrendelt áru valamennyi részét átveszi, vagy ha a) a Vevő által egy megrendelésben megrendelt árut külön-külön szállítják, az utoljára leszállított áru átvételének időpontjában, b) az árut több részből vagy darabból szállítják, akkor az utolsó rész vagy darab átvételekor, c) az árut egy meghatározott időszak alatt többször szállítják, akkor az áru első szállításának átvételekor.

Reklamációs eljárás

Az Eladó az áru hibáiért a Vevő általi átvételkor felel. Használt áru esetén az eladó nem felel a használatból vagy elhasználódásból eredő hibákért. Alacsonyabb áron értékesített áru esetén az eladó nem felel azért a hibáért, amelyért az alacsonyabb árat kikötötték. Hacsak az áru nem romlandó vagy használt, az eladó felel azokért a hibákért, amelyek az áru átvétele után, a jótállási időn belül (szavatossági idő) jelentkeznek.

Az új árukra vonatkozó jótállási idő 24 hónap, amely az áru vevő általi átvételétől kezdődik. A használt áruk jótállási ideje 12 hónap.  Ha az eladott terméken, annak csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításon használati idő van feltüntetve, a jótállási idő nem jár le ezen időszak lejárta előtt. Romlandó áruk esetében a vevőnek legkésőbb a vásárlást követő napon kell reklamálnia.

A jótállási jegyet a vevő kérésére állítják ki. A vásárlást igazoló bizonylat elegendő a reklamációhoz.

Ha az áru olyan hibával rendelkezik, amely orvosolható, a vevőnek joga van ahhoz, hogy azt térítésmentesen, időben és megfelelő módon kijavíttassa. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.

A vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a dolog kicserélését, vagy ha a hiba csak a dolog egy részét érinti, a rész kicserélését, ha ez nem jár az eladó számára az áru árához vagy a hiba súlyosságához képest aránytalan költséggel. Az eladó a hiba elhárítása helyett bármikor kicserélheti a hibás dolgot egy hibátlanra, ha ez nem okoz komoly kellemetlenséget a vevőnek. Ha olyan hiba áll fenn, amelyet nem lehet kijavítani, és amely megakadályozza a dolog hibátlan dologként való rendeltetésszerű használatát, a vevőnek joga van a dolog kicserélésére vagy a szerződéstől való elállásra. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt, ha a hiba orvosolható, de a vevő a kijavítást követően a hiba megismétlődése vagy a hibák nagyobb száma miatt nem tudja a dolgot megfelelően használni. Egyéb javíthatatlan hiba esetén a vevő jogosult a dolog árából ésszerű árengedményre.

A hibákért való felelősségből eredő jogok gyakorlása az Eladó címén történik: AjurShop s. r. o., Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava, Szlovák Köztársaság. Ha azonban a jótállási jegyen olyan jótállási szerviz szerepel, amely az Eladó telephelyén vagy a Vevőhöz közelebbi helyen található, a Vevő a javítási jogot a jótállási szervizben gyakorolja. A garanciális szerviz köteles a javítást legkésőbb 30 napon belül elvégezni.

Csere esetén a jótállási időszak az új termék átvételétől kezdődik újra. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha egy garanciális alkatrészt cserélnek ki.

A reklamáció rendezése a reklamációs eljárás lezárását jelenti a kijavított termék átadásával, a termék kicserélésével, a termék vételárának visszatérítésével, a termék árából ésszerű árengedmény fizetésével, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással vagy indoklással ellátott elutasítással.

Reklamáció esetén az Eladó a reklamáció kezelésének módját haladéktalanul, illetve összetett esetekben legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha a termék vagy szolgáltatás állapotának komplex műszaki felmérése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül határozza meg. A reklamáció kezelési módjának meghatározását követően a reklamációt haladéktalanul el kell intézni; indokolt esetben a reklamáció később is elintézhető; a reklamáció elintézése azonban nem tarthat tovább a reklamáció benyújtásától számított 30 napnál. A reklamáció feldolgozására nyitva álló határidő lejárta után a vevőnek joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van a terméket új termékre cserélni.

Ha a Vevő a vásárlástól számított első 12 hónapon belül reklamál egy terméket, az Eladó csak szakmai értékelés alapján utasíthatja el a reklamációt; a szakmai értékelés eredményétől függetlenül az Eladó nem követelheti a Vevőtől a szakmai értékelés költségeinek vagy a szakmai értékeléssel kapcsolatos egyéb költségeknek a megfizetését. Az Eladó a reklamáció elutasítását indokoló szakmai értékelés egy példányát legkésőbb a reklamáció időpontját követő 14 napon belül a Vevő rendelkezésére bocsátja. Ha a Vevő a termékre vonatkozóan a vásárlástól számított 12 hónap elteltével nyújtott be reklamációt, és azt az Eladó elutasította, az Eladó a reklamáció kezeléséről szóló dokumentumban jelzi, hogy a Vevő a terméket kinek küldheti el szakértői értékelésre. Ha a terméket szakértői értékelés céljából egy kijelölt személynek küldik el, a szakértői értékelés költségei, valamint az ezzel kapcsolatban ésszerűen felmerülő egyéb költségek az Eladót terhelik, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a vevő a szakértői értékeléssel bizonyítja, hogy az eladó felelős a hibáért, a vevő újra érvényesítheti a reklamációt; a jótállási idő nem jár le a szakértői értékelés elvégzése alatt. Az Eladó köteles az újbóli reklamáció időpontjától számított 14 napon belül megtéríteni a Vevőnek a szakértői értékeléssel kapcsolatban felmerült összes költséget, valamint az ésszerűen felmerült összes kapcsolódó költséget. Az újra érvényesített reklamáció nem utasítható el.

Az Eladó köteles a Vevőnek visszaigazolást adni a reklamációról. Ha az reklamáció e-mailben történik, az Eladó köteles a reklamációról szóló visszaigazolást haladéktalanul kézbesíteni a Vevőnek; ha a visszaigazolás azonnali kézbesítése nem lehetséges, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció igazolásával együtt kell kézbesíteni; a reklamációról szóló visszaigazolást nem kell kézbesíteni, ha a Vevőnek lehetősége van a reklamáció más módon történő bizonyítására.

Áruk visszaküldése – a szerződéstől való indokolás nélküli elállás

A vevő az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ezt a jogot csak a fogyasztó gyakorolhatja.

Az árut akkor kell a Vevő által elfogadottnak tekinteni, amikor a Vevő vagy a Vevő által kijelölt harmadik személy (kivéve a fuvarozót) a megrendelt áru valamennyi részét átveszi, vagy ha a) a Vevő által egy megrendelésben megrendelt árut külön-külön szállítják, az utoljára leszállított áru átvételének időpontjában, b) az árut több részből vagy darabból szállítják, akkor az utolsó rész vagy darab átvételekor, c) az árut egy meghatározott időszak alatt többször szállítják, akkor az áru első szállításának átvételekor.

A vevő az elállási határidő lejárta előtt is elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az áru leszállítása.

A vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya:

  • a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áruk, méretre gyártott áruk vagy kifejezetten egyetlen fogyasztó számára tervezett áruk értékesítése;
  • a gyors romlásnak vagy romlandóságnak kitett áruk – például a fogyaszthatósági idővel megjelölt élelmiszerek – értékesítése;
  • olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása a kiszállítás után megsérült;
  • olyan áruk értékesítése, amelyek jellegükből adódóan a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal.

A Vevő az elállási jogát írásban vagy más tartós adathordozón (pl. e-mailben), illetve a https://ajurshop.hu/elallasi-nyilatkozat.pdf címen elérhető kitöltött űrlap elküldésével gyakorolhatja.

A szerződéstől való elállás joga a 14 napos határidő utolsó napján is gyakorolható a szerződéstől való elállásról szóló értesítés elküldésével.

Az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően az Eladó legkésőbb 14 napon belül visszautalja a Vevőnek a Vevőtől a Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási, szállítási és postaköltségeket, valamint egyéb költségeket és díjakat. Az Eladó a befizetést ugyanolyan módon téríti vissza, mint amilyen módon a Vevő a befizetést teljesítette. A Vevő az Eladóval a visszatérítés más módjáról is megállapodhat.

Az Eladó nem köteles megtéríteni a Vevőnek a többletköltségeket, ha a Vevő kifejezetten az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. Többletköltség alatt a Vevő által választott szállítási költség és az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költsége közötti különbözetet kell érteni.

A szerződéstől való elállás esetén az eladó nem köteles visszatéríteni a vevőnek a vételárat az áru átadása előtt, vagy amíg a vevő nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldték az eladónak, kivéve, ha az eladó azt javasolja, hogy az árut személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján vegye át.

A vevő köteles az árut a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek. A határidő betartottnak tekintendő, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra.

A szerződéstől való elállás esetén a vevő csak az áruknak az eladóhoz vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségeit viseli, valamint azon áruk visszaküldésének költségeit, amelyek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza postai úton.

A vevő felel az áru értékének minden olyan csökkenéséért, amely az áru olyan kezeléséből ered, amely meghaladja az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelést.

Alternatív vitarendezés

A Vásárló Fogyasztónak joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az Eladóhoz (e-mailben a kapcsolat@ajurshop.hu címre), ha nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette a fogyasztói jogait. Ha az Eladó erre a kérelemre nemleges választ ad, vagy a kérelem elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak jogában áll alternatív vitarendezési javaslatot benyújtani egy alternatív vitarendezési testülethez (a továbbiakban: AVR testület). Az AVR testületek az AVR törvény alapján felhatalmazott hatóságok és jogi személyek. Az AVR-testületek listája megtalálható az Európai Bizottság honlapján: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2.

A fogyasztók az RSO alternatív vitarendezési platformján keresztül is panaszt tehetnek, amely online elérhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm oldalon.

Alternatív vitarendezést csak olyan fogyasztó vehet igénybe, aki nem üzleti, foglalkoztatási vagy szakmai tevékenysége keretében jár el, amikor fogyasztói szerződést köt és teljesít. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti, fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitára alkalmazható. Az alternatív vitarendezés csak a távollevők között kötött szerződésekre alkalmazandó. Az alternatív vitarendezés nem alkalmazható azokra a vitákra, amelyekben a vita értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az alternatív vitarendezési szervezet az alternatív vitarendezés kezdeményezéséért a fogyasztótól legfeljebb 5 EUR (HÉA-t is tartalmazó) díj megfizetését kérheti.

Egészségügyi és táplálkozási állítások

Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint az engedélyezett állításokon kívül más, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítás nem tehető egyetlen élelmiszerre sem. Az Eladó weboldalán a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatban közölt információk csak a hazai és külföldi információforrásokból szabadon hozzáférhető információk összeállítása, és semmilyen körülmények között nem minősülnek az élelmiszer tényleges hatásának, illetve táplálkozási és gyógyhatásának bizonyítékának. Amennyiben a Vevőnek pontos, szakmai és tudományos vizsgálatokkal alátámasztott információkra van szüksége, fontos, hogy minden elérhető szakmai forrással konzultáljon. A vásárlónak az élelmiszer használata előtt mindig konzultálnia kell orvosával, mind az esetleges pozitív, mind a nemkívánatos hatások tekintetében.

Az Eladó weboldalán található tanácsok, információk és receptek nem helyettesítik az orvosi tanácsadást. Ezek kizárólag az Eladó személyes ajánlását jelentik. Az Eladó nem vállal felelősséget a tartalom téves értelmezéséért. A vevő kizárólag saját egészségéért felelős.

Az Eladó weboldalán található valamennyi információ kizárólag tájékoztató jellegű, és semmiképpen sem helyettesíti az orvos által előírt kezelést. Ezért az Eladó azt javasolja, hogy a Vevő minden egészségügyi problémája esetén konzultáljon kezelőorvosával, különösen terhes és szoptatós nők, kisgyermekek, illetve súlyos betegségben szenvedők esetében.