Adatvédelmi irányelvek

Jelen Szabályzat az AjurShop.hu adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.

 I.            Adatkezelő

 • AjurShop.hu, AjurShop s. r. o.
 • Email cím: kapcsolat@ajurshop.hu
 • Székhely: Tupolevova 1009/8 851 01 Bratislava-Petrzalka, Szlovákia
 • Nyilvántartási száma: 51117657
 • Adószáma: SK2120599283

(továbbiakban: Adatkezelő)

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat csak az Adatkezelő ismerheti meg a 3. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

II.            Fogalmak

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

 III.            Az adatkezelés jogalapja


1.      az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) (Cookie-k esetében, marketing megkeresésekkel, hírlevelekkel kapcsolatban kezelt adatok);

2.      az érintettel való szerződéskötés és ehhez kapcsolódóan a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont) (pl házhozszállítással kapcsolatos adatkezelés) (a honlapon történő vásárlással kapcsolatban kezelt adatok);

3.      a szerződéskötésből, illetve annak teljesítéséből fakadó, illetve egyéb, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (számlázással kapcsolatos adatkezelés) (GDPR 6. cikk (1) c) pont) (a honlapon történő vásárlással kapcsolatban kezelt adatok, így különösen számla adatok)

4.      a szerződéskötéssel és – teljesítéssel kapcsolatban az Adatkezelő létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) d) pont) (a honlapon történő vásárlással kapcsolatban kezelt adatok, szerződéssel kapcsolatos adatok, későbbi jogviták esetén a szerződéskötés lényeges adatainak bizonyítására).

 IV.            Az adatkezelés célja, időtartama, kezelt adatok köre

A weboldal böngészése esetén
A weboldal böngészése regisztrációhoz nem kötött, a tartalmak szabadon elérhetők, a böngészés során nem gyűjtünk személyes adatokat. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a weboldal látogatóiról böngészés során nem végez technológiai eszközökkel profilalkotást.

Sütik (Cookie-k)

A weboldal tartalomkezelő rendszere használ ún. sütiket (más néven cookie-kat).
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (így pl. a honlap megjelenítésével kapcsolatos egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket.

A böngésző programok lehetőséget biztosítanak, hogy karbantartsa, törölje vagy akár le is tiltsa a cookie-kat. Erre vonatkozó információt rendszerint a böngésző készítőjének weboldalán vagy a program súgójában talál.

Ha így dönt, előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Google Analytics

A weboldal látogatottsági statisztikák készítése és elemzése céljából használja a Google Analytics (GA) szolgáltatását. Ennek során az adatkezelő a GA, aki weboldal tulajdonosának statisztikai adatokat nyújt csupán át. Ezen adatokból a látogatók személyére semmilyen módon nem derül fény. Bővebb információért kérjük, keresse fel a GA Adatvédelmi tájékoztatóját: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Kapcsolati űrlap 

A Kapcsolat oldalon található üzenetküldő űrlap egy kényelmi szolgáltatás, melynek használatával egyszerűen írhat üzenetet a weboldal kezelőjének.

Az ilyen módon birtokunkba került e-mail címeket az Adatkezelő jogos érdeke alapján 1 évig őrizzük. Az email címeket bizalmasan kezeljük,  azokat semmilyen más módon nem használjuk fel (marketing célokra, promóciós anyagok terjesztésére sem), és harmadik fél részére nem adjuk át őket!

A honlapról történő rendelés 

A honlapról történő rendeléshez – az Adatkezelő jogos érdeke alapján – az alábbi adatok megadását kérjük:

 • számlázási név, cím (cég esetén adószám)
 • kapcsolattartó személy név, email cím, telefonszám
 • számlázási címtől eltérő szállítási cím esetén szállítási cím, kapcsolattartó személy név, email cím, telefonszám

A személyes adatok gyűjtésének jogalapja távollévő felek közötti szerződés teljesítéséhez szükséges ok, továbbá az Adatkezelő számlázási-bizonylatolási kötelezettségből eredő jogi kötelezettség.

Az adatkezelés időtartama jogos érdekből és szerződés teljesítéséhez szükséges adatok esetén 5 év, számlázási-bizonylatolási adatok esetén 8 év.

Az adatok az alábbi címzettek részére kerülnek továbbításra:

 • adatkezelő mindenkori könyvelője részére
 • logisztikai partner részére (jelenleg: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság), ha a csomagot a logisztikai partner szállítja

A fentieken túl harmadik félnek adatokat nem adunk át!

Hírlevélre feliratkozás során


Ha szeretne értesülni termékekkel kapcsolatos legújabb információkról, eseményekről, lehetőség van a honlap hírlevélére feliratkozni. A feliratkozás önkéntes hozzájárulás alapján történik, a feliratkozó kifejezetten hozzájárul, hogy adatait az Adatkezelő kezelje az alábbiak szerint:

 • a hírlevélre feliratkozás esetén az alábbi személyes adatok megadása szükséges: keresztnév, vezetéknév, email cím;
 • adatfeldolgozás: SalesAutopilot rendszerben történik;
 • az adatgyűjtés célja: az Adatkezelő részéről történő marketing célok és Érintettekkel történő kapcsolattartás;
 • jogalapja: a feliratkozó részéről önkéntes hozzájárulás;
 • időtartama: visszavonásig, illetve az e-mail cím érvényességéig.

A hozzájáruló nyilatkozat korlátozás és indokolás nélkül bármikor visszavonható a hírlevél alján lévő „Leiratkozás” linkre kattintva az Adatkezelő részére küldött elektronikus levélben (ez esetben ügyintézési idő merülhet fel, ezért javasoljuk a „Leiratkozás” link útján történő leiratkozást)

SSL


A weboldal böngészése során a szerver és az ügyfél eszköz között biztonságos, titkosított csatornán keresztül történik a kommunikáció, így a weboldal minimalizálja az adatok “lehallgatásának” esélyét. A titkosított csatornát a böngésző a címsorban a domain neve elé írt, jellemzően zöld színnel kiemelt „biztonságos” felirat vagy zárt lakat szimbólum jelzi

 V.            Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatokat a weboldal üzemeltetése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni és törölni.

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

 • Adatfeldolgozó címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
 • Adatfeldolgozási tevékenység: Webhoszting szolgáltatás
 • Adatfeldolgozással érintett adatok: Név, email cím, telefonszám, IP cím.

Google

 • Adatfeldolgozó címe: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
 • Adatfeldolgozási tevékenység: Analytics és Remarketing használata
 • Adatfeldolgozással érintett adatok: IP cím.

 VI.            Adattovábbítás 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

 VII.            Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni. Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez/elfeledtetéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak, törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.

Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de az Érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az Érintett a tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájékoztatja valamennyi címzettet a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az Adatkezelővel ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintetettet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is). Az Adatkezelő direkt marketing (reklámajánlatok küldése) és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban az Érintett bármikor tiltakozhat.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték. Ha az Adatkezelő az Érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein gyakorolhatja.

Az Érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: (06 1) 391-1400, fax: (06 1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye, az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

Kosár

Bejelentkezés

Még nincs fiókod?

Sidebar
Írd be melyik termékünk iránt érdeklődsz.